Derneğimizde Üyelik

Dernekte, aslî üyelik ve fahrî olmak üzere iki çeşit üyelik söz konusudur. Dernek aslî üyeleri ve fahrî üyeleri eşitlik ilkesi çerçevesinde Derneğin her türlü faaliyetine katılma ve Derneğin imkânlarından yararlanma hakkına sahiptir. Ancak, fahrî üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler fakat organlara seçilemez ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Aslî Üyelik

Derneğe aslî üye olabilmek için aşağıdaki şartların bulunması gereklidir;

  • Fiil ehliyetine sahip olmak,
  • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek,
  • Yasal mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak,
  • Yurt içi yahut yurt dışında bilişim hukuku alanında faaliyet gösteriyor olmak,
  • Yabancı gerçek kişiler için; Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmak.

Aslî üye olmak için, biri Derneğin kurucu üyesi veya mevcut yönetim, denetim yahut disiplin kurulu üyesi olmak koşuluyla en az iki üye tarafından önerilmek ve tüzük yahut mevzuatın aradığı bilgi ve belgeler eklenmiş olan yazılı başvuru formunun Derneğe verilmesi şarttır.

Aslî üyelik için yapılan başvurular, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde görüşülerek üyeliğe kabul veya başvurunun reddi şeklinde karara bağlanır. Karar, başvuran kişiye başvuru formunda yer alan elektronik posta adresi veya diğer yollarla bildirilir.

Fahrî Üyelik

Dernek amaç ve ilkelerine önemli ölçüde katkı sağlayan yahut Derneğe önemli miktarda bağış yapan kişilere Dernek Yönetim Kurulu kararıyla fahrî üye statüsü verilebilir.

Derneğe, Derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine uzun süre veya önemli ölçüde katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu kararıyla onur belgesi verilebilir.

Fahrî üyeler ve onur belgesi verilenler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

Üyelerin Görevleri

Derneğin tüm üyeleri; yasa ve tüzük hükümleri ile Derneğin yetkili kurullarının aldığı kararlara uymak, Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, aidatını zamanında ödemek, Derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, Dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

Üyelik aidatı yıllık 500 TL’dir. Üyelik aidatı her yıl mart ayı sonuna kadar Derneğin banka hesabına havale yoluyla yahut alındı belgesi karşılığında nakit olarak ödenebilir. Derneğe en geç haziran ayı içerisinde üye olanlar yıllık aidatın tamamından sorumlu olur. Ancak haziran ayından sonra üye olanlar yıllık aidat miktarının yarısını öder. Genel Kurul aidat miktarını artırıp eksiltmeye yetkilidir. Fahrî üyelerin aidat ödeme yükümlülüğü yoktur.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Hiç kimse Derneğe üye olmaya yahut üye olarak kalmaya zorlanamaz. Tüm Dernek üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.

Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunanlar, Derneğin onur ve saygınlığına zarar verecek söylem, tutum ve davranışta bulunanlar, ülkemizin manevî değerleri ile millî birlik ve beraberliğine aykırı söylem ve davranışta bulunanlar,  verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, aidatını ödeme gününden itibaren 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, Yönetim Kurulundan yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokacak iş, eylem ve tasarruflarda bulunanlar ve temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

Dernek üyeliği kendi isteğiyle yahut Yönetim Kurulu Kararıyla sonlananların bu durumları üye kayıt defterlerine işlenir ve üye kayıtları kapatılır.

Yeşilköy Mh. Atatürk Cd: No:10 IDTM A1 Blok Kat:12 Ofis:390
+90 533 380 70 10

Sosyal Medya Hesaplarımız:

ÜYELİK

Üyelik sayfasındaki şartları okuyup üyelik formunu indirerek ıslak imzalı şekilde bize göndermelisiniz.

Copyright © Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği 2021